Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projektyProjekt služby prevence VII

Projekt Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII

Logo - Spolufinancováno EU

12. 5. 2023 Autor: Alena Zachariášová

Královéhradecký kraj navazuje ve financování sociálních služeb v řadě již sedmým individuálním projektem „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).

Cílem individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VII je zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb přispívajících k zapojení cílových skupin do společnosti, do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti, zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.

Projekt zajistí poskytování sociálních služeb osobám sociálně vyloučeným na území Královéhradeckého kraje. Projekt reaguje na měnící se sociální podmínky, posiluje kapacity vybraných služeb a přispěje k inovaci způsobu jejich poskytování.

Prostřednictvím projektu bude podpořeno 31 služeb, které jsou zaměřeny na řešení nepříznivé sociální situace obyvatel kraje, přispívají k zachování a rozvoji nezávislosti a podporují začlenění osob cílové skupiny na trh práce.

Jedná se o tyto služby, jejichž potřebnost uvádíme níže:

  • Podpora samostatného bydlení - 2 služby
  • Azylové domy - 2 služby
  • Intervenční centrum - 1 služba
  • Sociálně terapeutické dílny - 5 služeb
  • Sociální rehabilitace - 21 služeb
Počet obyvatel s mentálním postižením, kteří vyžadují podporu v přirozeném prostředí, za pokud možno nejnižší podpory sociálních služeb, neklesá. V síti služeb sociální prevence je řada uživatelů, kteří jsou připraveni na přechod do služeb s nižší mírou podpory či na trh práce nebo bydlení.

V souvislosti se zkracováním hospitalizace osob s duševním onemocněním, plánovaným snížením počtu lůžek v rámci transformace psychiatrické péče, rostoucím počtem osob s duševním onemocněním i v důsledku vyčleňování osob s duševním onemocněním z rodin se zvyšuje potřeba podpory fungování osob s duševním onemocněním v přirozeném prostředí, dochází k sociálnímu vyloučení těchto osob.

Na území Královéhradeckého kraje je řada osob předlužených, osob, jejichž způsob života a životní návyky vedou ke konfliktu se společenskými normami, osob opakovaně či dlouhodobě nezaměstnaných, osob navracejících se z výkonu trestu odnětí svobody, osob opouštějících institucionální zařízení, osob žijících v nestandardním bydlení. U těchto osob dochází k recidivě, trestné činnosti, setrvání či prohlubování sociálního vyloučení.

Některé rodiny pečující o malé děti a někteří rodiče samoživitelé nemají dostatečné rodičovské kompetence k zajištění všech funkcí rodiny. Dochází tak k prohlubování sociálního vyloučení rodin, dospívající členové rodin pak mají problém s dokončením primárního či sekundárního stupně vzdělávání a začleněním na trh práce. Situace v rodině vyžaduje stabilizaci a posílení schopností v oblasti výchovy a péče o domácnost.

Celkové náklady projektu činí bezmála 340 milionů Kč. Dotace činí 90% (76,735% prostředky z ESF, 13,265% prostředky ze státního rozpočtu) a 10% kofinancování je z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Projekt je realizován od září 2022 do prosince 2025.