Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro poskytovatele služebRozvojové projektyPředcházející projekty Rozvoj partnerství v soc. oblasti

Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje

EU, ESF, OP Zaměstnanost

5. 10. 2016 Autor: Iveta Kazdová

Královéhradecký kraj získal z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou finanční prostředky na realizaci projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje.

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou:

Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti sociálních služeb a sociální integrace, osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, provozovatelé sociálního bydlení a dalších služeb obecného zájmu, zaměstnanci veřejné správy kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice.

Projekt řeší:

 • Na území Broumovska – zlepšení dostupnosti sociálních služeb, zmapování regionální sítě dostupných sociálních služeb, zvýšení povědomí o dostupných sociálních službách formou informačních materiálů a prezentačních akcí, vytvoření metodiky a informační databáze o poskytovaných sociálních službách, zajištění činnosti koordinátora, který zajistí podporu pro uživatele databáze, edukaci zainteresovaných subjektů
   
 • Na území Dvora Králové nad Labem - obce s rozšířenou působností - zajištění činnosti koordinátora pro nastavení realizační fáze procesu plánování sociálních služeb, tvorbu akčního plánu na období 2017-2019 a vyhodnocení naplňování plánu, propagační aktivity ke zvýšení informovanosti široké a odborné veřejnosti formou informačních seminářů a informačních materiálů, vzdělávání pečujících osob o člověka s demencí, osvětovou činnost v oblasti sociální práce směřující k integraci osob ohrožených sociálním vyloučením
   
 • Na území obce Hradec Králové – zajištění činnosti koordinátora pro realizaci analýzy vybraných sociálních služeb (odborné poradenství, osobní asistence, pečovatelské služby a služby rané péče), zpracování analýzy bytového fondu ve městě a vyhodnocení jeho využitelnosti, zpracování podkladu pro tvorbu plánu rozvoje sociálních služeb formou průzkumu mezi občany města a vypracování ucelené analýzy dat o sociálních službách poskytovaných na území města, zvýšení odbornosti pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb, vzdělávání neformálních pečujících a osvětovou činnost v oblasti demence
   
 • Na území Jičína – obce s rozšířenou působností – zajištění dostupnosti sociálních služeb a rozvoj poskytovaných služeb, zajištění činnosti koordinátora pro průběžné vyhodnocování plnění priorit stanovených v Plánu rozvoje sociálních služeb pro správní území města Jičín v období 2015 – 2017 formou dotazníkových šetření, vytvoření a zpracování dokumentu Plán rozvoje sociálních služeb pro správní území města Jičín na období let 2019 -2021
   
 • Na území obce Kostelec nad Orlicí – zajištění činnosti koordinátora procesu plánování sociálních služeb, vyhodnocení plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb města Kostelec nad Orlicí za období 2015-2017, zmapování sítě sociálních služeb na území obce, zjištění potřeb cílových skupin tvorba Plánu rozvoje sociálních služeb města Kostelec nad Orlicí na období 2018 – 2020 na základě analýzy získaných informací. Zajištění kvalitní informovanosti subjektů a veřejnosti o dostupných sociálních službách formou informačních letáků, kalendářů a propagačních akcí. Rozvoj místního partnerství v sociální oblasti, nastavení spolupráce při předávání informací mezi poskytovateli zdravotnické péče a sociálních služeb, vzdělávání pečujících osob o zdravotně postižené
   
 • Na území obce Náchod – zajištění činnosti koordinátora procesu plánování sociálních služeb, nastavení realizační fáze procesu plánování sociálních služeb, zmapování situace v poskytování pečovatelských služeb a osobní asistence ve venkovských územích správního obvodu obce s rozšířenou působností a smluvní spolupráce mezi obcemi a poskytovateli, jehož cílem je zvýšení dostupnosti terénních služeb, průzkum zájmu bydlení pro seniory, tvorbu plánu sociálních služeb 2018 – 2020, podporu informační dostupnosti sociálních služeb formou informační brožury
   
 • Na území obce Nová Paka – zajištění činnosti koordinátora procesu plánování sociálních služeb, evaluaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, ustanovení nové organizační struktury procesu, zpracování analýzy služeb vč.služeb s přesahem do jiného regionu, tvorbu plánu na období 2018-2020 a nastavení realizační fáze procesu plánování sociálních služeb, zvýšení informovanosti prostřednictvím seminářů pro osoby pečující o seniory, informačních setkání se zdravotnickými pracovníky a vydáním informačních materiálů
   
 • Na území obce Nové Město nad Metují – zajištění činnosti koordinátora procesu plánování sociálních služeb, vyhodnocení naplňování cílů stávajícího plánu sociálních služeb, vyhodnocení rozsahu poskytování stávajících služeb, navázání kontaktu s poskytovateli sociálních služeb sídlících mimo Nové Město nad M., posilování spolupráce sociálních a zdravotních služeb, propagaci sociálních služeb prostřednictvím dne otevřených dveří a informačních materiálů, zvýšení informovanosti pro pečující osoby formou informačních schůzek, zpracování analýzy potřeby bezbariérového malometrážního bydlení pro seniory formou terénního šetření, zpracování auditu pečovatelské služby se zaměřením na nákladovost a personální přiměřenost služby, organizaci práce a zacílení služby na osoby ohrožené sociálním vyloučením
   
 • Na území obce Trutnov - zajištění činnosti koordinátora pro nastavení procesu plánování sociálních služeb, a vytvoření střednědobého plánu soc. služeb na období 2018 – 2020, podporu procesu transformace činnosti příspěvkové organizace města, zvýšení dostupnosti terénních služeb pro seniory (tísňová péče), rozvoj místního partnerství v sociální oblasti formou informačních setkání zástupců zdravotnických služeb, sociálních služeb a sociálních pracovníků města vykonávajících roli veřejných opatrovníků, osvětovou činnost v oblasti sociální práce ve spolupráci se středními školami formou seminářů pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, vydání informačních materiálů
   
 • Na území obce Vrchlabí - zajištění činnosti koordinátora procesu plánování sociálních služeb a rozvoje spolupráce v sociální oblasti, monitorování naplňování strategie rozvoje sociálních služeb a vyhodnocování dat z jednotlivých služeb v území, přípravu ucelené koncepce řešení bydlení osob bez přístřeší, posílení koordinační role obce při rozvoji nových sociálních služeb, návrh postupu vzájemné spolupráce v regionu, vypracovaný na základě závěrečné zprávy ze stáže u zavedeného poskytovatele sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které se zúčastní tým pracovníků OSPOD a SAS. Propagaci sociálních služeb a sociální práce během dnů otevřených dveří u poskytovatelů sociálních služeb, prostřednictvím aktualizovaných webových stránek města, seminářů pro veřejnost a publikovaných článků o sociálních službách,
   
 • Evaluace - součástí realizace projektu je také vstupní, průběžná a závěrečná evaluace.
   
 • Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy – pro pracovníky obcí, kteří jsou zodpovědní za plánování sociálních služeb. Individuální projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Královéhradeckého kraje celkovou částkou 17 662 291,45 Kč, jeho realizace potrvá od 1.8.2016 – 31.7.2019