Portál sociálních služeb

Sociální službyInformace pro zájemce o službySlužby pro rodiny, děti, mládež

Služby pro rodiny, děti a mládež

15. 6. 2018

Rodinám, dětem a mládeži je poskytována široká škála sociálních služeb, jejichž cíle směřují k posilování podnětného výchovného prostředí, řešení partnerských potíží, potíží s výchovou dětí a podporu při posilování ekonomické funkce rodiny. Své služby v kraji nabízí síť manželských a rodiných poraden, krizových center, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a domů na půli cesty. Kromě sociálních služeb mohou poskytnout podporu také střediska výchovné péče a pedagogicko psychologické poradny, které jsou službami pedagogickými. V neposlední řadě poskytují podporu rodinám ohroženým sociálním vyloučením pracovníci sociálně právní ochrany dětí městských úřadů.

Služby poskytované rodinám s dětmi

Poradenství

Manželské a rodinné poradny poskytují psychologickou rady při řešení vztahových problémů a stabilizace vztahů v rodině, poradny také poskytují konzultace týkající potíží při výchově dětí. Domácí násilí, krizové vztahy dětí v rodině i mimo ni, asistence při setkávání dětí a rodičů v problémových rozvodových a porozvodových vztazích jsou náplní odborných poraden zaměřených na rodiny s dětmi, případně na krizovou pomoc.  Poradenské služby pro rodinu jsou poskytovány ambulantní formou ve všech okresních městech Královéhradeckého kraje.

Podporu obětí domácího násilí prostřednictvím krizové intervence, psychologického a právního poradenství poskytuje intervenční centrum. Krizové situace v rodině je také možné konzultovat prostřednictvím služeb telefonické krizové intervence tzv. linek bezpečí.

Výchovné poradenství poskytují také Střediska výchovné péče, které působí v oblasti školství. Jejich služby zahrnují ambulantní, případně pobytové služby zaměřené na řešení krizových a výchovných situací v rodině.

Občanské poradny poskytují sociálně-právní poradenství v oblasti finanční problematiky – rodinný rozpočet, dluhové poradenství a poradenství v oblasti rodinného, bytového práva či sociálního systému.

Další podpora

Rodinám, kterým se narodí 3 a více dětí se do věku 4 let ze zákona poskytuje pečovatelská služba. Služba poskytuje zejména pomoc při péči o domácnost. Poskytování pečovatelské služby je v tomto případě pro uživatele bezplatné.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují podporu rodinám v jejich domácnosti. Jejich cílem je zajištění podnětného prostředí pro výchovu dětí, podpora rodin a dětí při přípravě na školní vyučování, posilování schopností rodičů při řešení výchovných situací, hledání vhodného pracovního uplatnění, a rozvoj dovedností při rodinném hospodaření, Sociálně aktivizační služby nabízejí také pomoc v oblasti řešení dluhových problémů, hledání dostupného bydlení apod.

Základní poradenství rodinám s dětmi poskytují také pracovníci sociálně právní ochrany dětí na městských úřadech s rozšířenou působnosti.

Služby poskytované dětem, mládeži a mladým dospělým

Domy na půli cesty nabízejí své služby mladým lidem navracejícím se z ústavní výchovy (dětské domovy, výchovné ústavy), poskytnutím ubytování a dalších služeb, které směřují k pracovnímu uplatnění, získání samostatného bydlení a dovedností potřebných pro vedení domácnosti.

Velkou část služeb pro tuto cílovu skupinu tvoří nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. Tyto služby zajišťují rozvoj sociálních kompetencí svých uživatelů, které přispívají ke zdravým vztahům s vrstevníky a školní úspěšnosti. Poskytují také poadenství a podporu ve složitém období dospívání. 

Služby pro osoby poskytující náhradní rodinnou péči

Sociální služby jsou poskytovány také rodinám, které se rozhodly pro náhradní rodinnou péči. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jim poskytují vzdělávání, sociálně právní poradenství, odlehčovací služby, psychologické a výchovné poradenství a podporu zajištěnou ambulantně nebo přímo v náhradní rodině.

Veškeré sociální služby pro rodiny, děti a mládež jsou poskytovány zdarma. Úhrada je vyžadována pouze v případě platby za ubytování či zajištění stravy.

Vyhledávání služeb pro rodiny, děti a mládež

Průvodce systémem pro pěstouny